REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ MARKI BY MIĘTA B2B

Podmiotem dokonującym sprzedaży jest firma Aleksandra Tomaszewska ADRES 93-329 Łódź, ul. Marii Konopnickiej 32 NIP 7272679185 REGON 100905206właściciel marki By Mięta

1. Sprzedający – Aleksandra Tomaszewska
2. Klient – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupów na cele związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, zarejestrowany jako klient Platformy Internetowej, uprawniony do nabywania Towarów w Aleksandra Tomaszewska, nie będący konsumentem.
3. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Aleksandrę Tomaszewską.
4. Platforma Internetowa – system do składania Zamówień przez Internet administrowany przez Aleksandrę Tomaszewską.
5. Towar – produkt dostępny w ramach Platformy Internetowej.
6. Zamówienie – oferta Klienta nabycia Towarów dostępnych na Platformie Internetowej.

II. Postanowienia ogólne

1. Aleksandra Tomaszewska świadczy usługi w ramach Platformy Internetowej wyłącznie Klientom.
2. Klienci mogą korzystać z Platformy Internetowej wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
3. Platforma Internetowa oferuje Klientom możliwość przeglądania Towarów, nabywania Towarów oraz inne funkcje wynikające z Regulaminu.
4. Zdjęcia Towarów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Informacje o właściwościach Towarów dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od podmiotów trzecich.
5. Aleksandra Tomaszewska dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach Platformy Internetowej oraz zapewni, by system działał w sposób ciągły i poprawny.

III. Zasady współpracy

1. Klient może korzystać z Platformy Internetowej wyłącznie poprzez Konto klienta.
2. Przyznanie loginu i hasła dokonuje się na podstawie rejestracji, którą klient wykonuje samodzielnie w serwisie wypełniając formularz zamieszczony pod linkiem: https:bymieta.pl 
3. Umowa z Klientem o korzystanie z Platformy Internetowej zostaje zawarta w chwili zarejestrowania się Klienta na Platformie.
4. Hasło do Konta Klienta oraz dane zawarte na Platformie Internetowej, w szczególności ceny mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione osobom trzecim.
5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego Konta oraz wszelkich osób, które posiadają login i hasło do Konta.
6. Klient nie może udostępniać loginu i hasła osobom trzecim.
7. Aleksandra Tomaszewska ma prawo odmówić przyznania dostępu Klientowi do Platformy Internetowej bez podania przyczyn.
8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Platformy Internetowej informując o tym Aleksandrę Tomaszewską.
9. Aleksandra Tomaszewska zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów, do wycofania poszczególnych produktów z oferty, do przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych, do realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

IV. Platforma Internetowa

1. W ramach Platformy Internetowej udostępnione są do przeglądania Towary. Towary wraz z cenami dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników Platformy Internetowej.
2. Aleksandra Tomaszewska dołoży wszelkich starań, aby opisy Towarów odpowiadały rzeczywistości oraz żeby w ramach Platformy Internetowej prezentowane były tylko Towary dostępne w sprzedaży.
3. Aleksandra Tomaszewska zastrzega sobie w ramach Platformy Internetowej prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
4. Opisy Towarów, ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Platformie Internetowej nie stanowią oferty Aleksandry Tomaszewskiej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty przez Klienta.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji przez Aleksandrę Tomaszewską. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
7. Przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, ta dokonuje się dopiero w momencie akceptacji przez Aleksandrę Tomaszewską złożonego zamówienia i nadaniu mu odpowiedniego statusu o czym klient jest informowany mailowo.Aleksandra Tomaszewska nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).
8. Podane ceny Towarów są cenami netto (bez podatku VAT) i nie obejmują kosztów przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Aleksandra Tomaszewska zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. Aleksandra Tomaszewska w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia. Transakcje zawierane są w złotych polskich

V. Zamówienie

1. Klient składa Zamówienie poprzez wybranie Towarów w ramach Platformy Internetowej lub telefonicznie upoważnionemu przedstawicielowi Aleksandry Tomaszewskiej.
2. Klient składając Zamówienie składa ofertę nabycia wybranych Towarów po cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru Towarów i zapłaty ceny.
3. Akceptacja oferty Klienta następuje poprzez wysłanie przez Aleksandrę Tomaszewską stosownego e-maila do Klienta lub kontaktu telefonicznego upoważnionego przedstawiciela firmy potwierdzającego rozpoczęcie realizacji Zamówienia
4. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży niektórych Towarów, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od dostępności zamówionych Towarów i kolejności wpłynięcia Zamówienia do Aleksandry Tomaszewskiej.
5. Przejście własności Towaru następuje po zapłaceniu ceny za wszystkie zamówione Towary, z chwilą i w miejscu dostarczenia zamówionego Towaru do Klienta.
6. Aleksandra Tomaszewska zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zamówienia, którego realizacja została rozpoczęta, jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa (np. zamówiony Towar był uszkodzony lub wystąpiła rozbieżność pomiędzy stanem magazynowym 
a komputerową bazą danych magazynu). Aleksandra Tomaszewska niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta e-mailem lub telefonicznie.
7. Aleksandra Tomaszewska jest upoważniona do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku wcześniejszej nieuzasadnionej odmowy odbioru Towaru lub naruszenia któregokolwiek 
z postanowień Regulaminu przez Klienta.
8. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez Aleksandrę Tomaszewską. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. 
9. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

VI. Dostawa

1. Aleksandra Tomaszewska umożliwia Klientom następujące sposoby dostawy Towaru: dostawa kurierska za pośrednictwem wybranego przewoźnika.
2. Upoważniony przedstawiciel Aleksandry Tomaszewskiej telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail uzgadnia z Klientem sposób dostawy, informuje go o cenie, terminie i sposobie płatności oraz innych warunkach dostawy.
3. Po wydaniu Towaru Klient powinien sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór Towaru.
4. W sytuacji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego Towaru, Klient będzie obciążony kosztami dostawy. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód związanych z bezpodstawną odmowa przyjęcia zamówionego towaru.

VII. Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru – rachunek sprzedaży.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Towaru jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. 
4. W przypadku złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do przekazania Aleksandrze Tomaszewskiej informacji o wadach w zakresie niezbędnym dla rozpatrzenia reklamacji oraz zwrotu wadliwego Towaru bezpośrednio do Rzgów, ul Rzemieślnicza 35, HALA S By Mięta.
5. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie. W razie uwzględnienia reklamacji Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), Aleksandra Tomaszewska zaoferuje do wyboru inny produkt, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie ma prawa odesłać Towaru bez porozumienia ze Sklepem.
6. Do reklamacji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Rękojmia pomiędzy przedsiębiorcami nie obowiązuje.

VIII. Dane osobowe i polityka prywatności

1. Dokonując rejestracji w Platformie Internetowej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Aleksandrę Tomaszewską danych osobowych przekazanych dla potrzeb Platformy Internetowej jeżeli takie zostaną przekazane, w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.
2. Klient firmy ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne.
3. W przypadku rezygnacji Klient z usług Platformy Internetowej dane przechowywane w ramach Platformy Internetowej zostaną usunięte niezwłocznie. Klient akceptuje, że niektóre treści mogą być jeszcze przez pewien czas dostępne w systemach By Mięta lub podmiotu współpracującego pomimo ich niezwłocznego usunięcia przez firmę z przyczyn od firmy niezależnych. Dane Klienta zostanie usunięte lub zablokowane przez firmę również w momencie, gdy Klient straci status klienta.
4. Oprogramowanie strony internetowej oraz Platformy Internetowej zbiera i przechowuje przez adresy IP dane Klientów podane przy rejestracji, w tym adresy e-mail oraz numery telefonów. Dane, które mogą zostać zgromadzone w ramach działania Platformy Internetowej, są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu, w celu sporządzania statystyki odwiedzin w serwisie internetowym oraz realizacji usług przewidzianych w ramach Platformy Internetowej, w tym przez podwykonawców.

IX. Prawa autorskie

1. Prawa do zawartości strony internetowej By Mięta, Platformy Internetowej, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, innych treści i elementów przysługują marce lub innym podmiotom, z którymi firma współpracuje. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej marki lub jej części bez zgody firmy, chyba że te czynności są zgodne z prawem.
2. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, właściciel może według swojego wyboru: ograniczyć lub zawiesić dla Klienta wszystkie lub niektóre funkcjonalności Platformy Internetowej m.in. zawiesić lub ograniczyć działanie Konta Klienta, usunąć Konto, zablokować Konto lub usunąć treści danego Klienta.
3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przeglądarki Internet Explorer 8 lub ich nowszych wersji oraz oprogramowania akceptującego pliki typu cookies. Prędkość Internetu może mieć wpływ na szybkość i poprawność działania Platformy Internetowej na urządzeniu komputerowym Klienta.

X. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach związanych z działaniem Platformy Internetowej Klient może kontaktować się z upoważnionymi przedstawicielami poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@bymieta.pl
2. Aleksandra Tomaszewska jest uprawniona do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany e-mailem na co najmniej 7 dni przed datą zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu.
3. Aleksandra Tomaszewska nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności np. siła wyższa. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
4. Wszystkie wymienione nazwy produktów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach bymieta.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.
6. Umowa zawarta między Klientem a Aleksandrą Tomaszewską oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.